خدمات فست ترک فرودگاە هیترو لندن

تشریفات اختصاصی واران خدمات فست ترک یا عبور سریع را در پروازهای خروجی در فرودگاه هیترو برای مسافران محترم فراهم کرده است. از این پس شما می توانید این خدمات را همانند فرودگاه امام خیمنی یا فرودگاه دوبی از ما رزرو بگیرید. 

فست ترک شامل همراهی یک مهاندار در مراحل ورودی یا خروجی فرودگاه هیترو است که جهت حمل چمدان نیز به توسط نیروهای خدمات به مسافر کمک می کنند.

هزینه هر نفر مسافر: 182 دلار

تماس رزواسیون: 02157736